Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Multian moottorikerho ry 2817708-6
Kelokuja 3
42600 Multia
multianmoottorikerho@gmail.com

Seura toimii rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme MM-Potkukelkkakisojen toimintaan osallistuvista ja kilpailijoista, myös tukijoista. Rekisterinpitäjä on vastuussa sille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Tietosuojassa kyse on luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on seuralle ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi keräämme henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme suhdetta MM-Potkukelkkakisojen toimintaan osallistuviin, kilpailijoihin ja tukijoihin. Tässä tietosuojaselosteessa on käsitelty niitä periaatteita, joita seura toteuttaa henkilötietojen käsittelyssä.

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

Tarja Riihimäki

support@mmpotkut.fi tai multianmoottorikerho@gmail.com
puh. +358432001233

Rekisterin nimi

Multian moottorikerho ry / MM-Potkukelkkakisojen tukija-, toimihenkilö- ja kilpailijarekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen taikka muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, etenkin seuraaviin käsittelyn tarkoituksiin:

 • Kilpailutoiminnan toteuttaminen
 • Tulospalvelun ylläpito ja tilastojen julkaisu
 • Sähköinen kilpailuviestintä, esimerkiksi webbisivut
 • Analysointi ja tilastointi
 • Palvelun ja toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen

Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät, rekisterin tietosisältö

Seura käsittelee rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai henkilötietojen ryhmiä:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,
 • kilpailuihin ilmoittautumistiedot
 • demografiatiedot, kuten ikä, sukupuoli ja äidinkieli,
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • kilpailuun osallistumista koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot
 • kilpailutapahtumaan liittyvät tilastointitiedot esim. tulokset
 • palkan- ja palkkionmaksuun liittyvät yksilöivät tiedot, kuten henkilötunnus
 • MM-Potkukelkkakisojen ja henkilön kilpailutoimintaan liittyvät tiedot sekä muut henkilön suostumuksella kerätyt tiedot, kuten henkilön kuva

Säännönmukaiset tietolähteet

 • kilpailijalta itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla
 • rekisterinkäsittelijän (pääkäyttäjä) tai toimihenkilön (ylläpitäjä) syöttäminä
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

Tietojen säilytysaika

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen henkilötietojen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
Voimme kuitenkin olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Henkilötietojen käsittelijät

Seuran työntekijät, joiden työtehtävien toteuttamiseksi henkilötietojen käsittely on välttämätöntä, voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja heidän kanssaan on tehty erillinen salassapito ja tietojenkäsittelysitoumus.

Henkilötietojen käsittelyä emme ulkoista.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Multian Moottorikerho ry ei myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

 • Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.
 • Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja.

Sivujen toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille.

Rekisterin tietojenkäsittelyyn on käyttöoikeudet vain niillä rekisterinpitäjän henkilöstön jäsenillä joiden työtehtävien suorittaminen sitä edellyttää. Rekisterin tietojen muokkaaminen ja lukeminen edellyttää henkilökohtaista tunnistautumista järjestelmään. Rekisteristä suoritetaan säännöllinen varmuuskopiointi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on EU: tietosuoja-asetuksen 679/2016 artiklan 15 -21 mukaisesti oikeus saada pääsy tietoihin, pyytää tietojen oikaisemista tai poistoa, rajoittaa käsittelyä, siirtää tiedot järjestelmästä toiseen sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Edellä mainittuihin oikeuksiin viitaten pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Multian moottorikerho ry / Tietosuoja
Kelokuja 3
42600 Multiatai sähköpostitse osoitteeseen multianmoottorikerho@gmail.comPyynnöt voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa
Kelokuja 3
42600 Multia

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla seura käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.